Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 − ZdZPZ), je minister za zdravje izdal Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene.

Določba 10. člena Pravilnika iz prejšnjega člena se uporablja do uveljavitve predpisov, sprejetih za izvrševanje Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/128 z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih za posebne zdravstvene namene (UL L št. 25 z dne 2. 2. 2016, str. 30).