Sprejeta je Uredba Komisije (EU) 2019/1338 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Polimerni materiali in izdelki, ki so namenjeni za stik z živili in ki so skladni z Uredbo (EU) št. 10/2011, kot se uporablja pred začetkom veljavnosti te uredbe, se lahko dajejo na trg do 29. avgusta 2020 in lahko ostanejo na trgu do izčrpanja zalog.

Poli((R)-3-hidroksi­butirat-ko-(R)-3-hi­droksiheksanoat) je dovoljen samo za samostojno uporabo ali v mešanici z drugimi poli­meri v stiku z vsemi živili v pogojih stika do 6 mesecev in/ali 6 mesecev in več pri sobni temperaturi ali pod njo, vključno s fazo vročega polnjenja ali kratko fazo segrevanja. Migracija vseh oligomerov z molekulsko maso pod 1 000 Da ne sme presegati 5,0 mg/kg živila.